ขายบอนไซในเว็บ

เป็นราคาที่ตั้งเพื่อล้อกันเล่นเท่านั้น จริง ๆ แล้วราคาไม่ได้ถูกขนาดนั้น

บรรณานุกรม

OLX. (2557). บอนไซ. ค้นข้อมูล วันที่ 22 ธันวาคม 2557.