บอนไซเชอร์รี่พรุน Cherry Plum #18 (Prunus) Bonsai

บอนไซต้นนี้มีความสูง 50 เซนติเมตร มีอายุกว่า 30 ปี ได้มาจากประเทศโครเอเชียในปี 2010 ปลูกเป็นบอนไซโดย Walter Pall

ภาพด้านล่างเป็นภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงจากต้นไม้มาเป็นบอนไซ โดยการค่อย ๆ ทำการดัดที่ละเล็กน้อย

ต้นไม้ที่เพิ่งจะได้มา อาจต้องรอให้ต้นไม้พักฟื้นสักระยะ
ต้นไม้เริ่มมีกิ่งที่ยาวขึ้น

ริดใบออกแล้วเปลี่ยนเป็นกระถางบอนไซ
จากภาพด้านบน จะเห็นได้ว่าบอนไซมีรูปทรงที่ยังไม่เป็นทรงครึ่งวงกลม 
ซึ่งเป็นทรงพื้นฐานของต้นบอนไซ

บอนไซแตกใบใหม่
ทำการดัดบอนไซให้มีรูปทรงที่ต้องการ
จากภาพด้านบนเป็นการดัดกิ่งบอนไซ ให้มีลักษณะเป็นรูปทรงครึ่งวงกลม

รูปต้นบอนไซเชอร์รี่พรุน
จะเห็นได้ว่าการทำบอนไซต้องใช้เวลาในการทำค่อนข้างมาก ต้องเปลี่ยนแปลงทีละขั้นตอน ผู้ที่จะปลูกเลี้ยงบอนไซจึงต้องมีความอดทนมากในการรอเวลา


บรรณานุกรม

1. Walter Pall. (2557). Prunus #17. ค้นข้อมูล วันที่ 28 ธันวาคม 2557. จาก http://walter-pall-bonsai.blogspot.com/2014/12/prunus-18.html
2. Wikipedia. (2557). Cherry plum. ค้นข้อมูล วันที่ 28 ธันวาคม 2557. จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Cherry_plum