การเตรียมเครื่องปลูกบอนไซ | Preparing for Growing Bonsai

วัสดุที่ใช้ปลูกบอนไซจะมี 3 อย่างดังต่อไปนี้
  1. ดิน
  2. กรวดหรืออิฐมอล
  3. ทราย

ดิน

สิ่งที่สำคัญในการปลูกบอนไซ คือ ดิน คุณสมบัติของดินควรเป็นไปตามนี้
  • ดินสะอาด ปราศจากโรคและแมลง
  • ดินร่วนเป็นเม็ด ไม่จับตัวกันเป็นก้อนใหญ่
  • เก็บความชื้นได้ดี
  • ไม่ควรมีปุ๋ยอินทรีย์ติดมาด้วย เนื่องจากบอนไซแต่ละชนิดต้องการปริมาณปุ๋ยที่แตกต่างกัน บ้างต้องการน้อย บ้างต้องการมาก การใส่ปุ๋ยนั้นจะใส่เมื่อปลูกบอนไซเรียบร้อยแล้ว
  • ดินไม่ทำปฎิกิริยากับกรดหรือด่าง
เมื่อได้ดินมา นำดินมาแยกก้อนที่ใหญ่ออกมา แล้วนำดินก้อนใหญ่ไปตากแห้งแล้วทุบ เพื่อมิให้ดินก้อนใหญ่อุดตันตะแกร่งกันดินที่รูระบายน้ำ

สำหรับดินที่นำมาปลูกต้นไม้ได้ดีคือ ดินขุยไผ่ ดินโคนจอมปลวก หรือดินกลางนา ฯลฯ


กรวดหรืออิฐมอล

นำตะแกรงมากั้นรูระบายน้ำ แล้วนำกรวดหรืออิฐมอลมาวางเพื่อกั้นการรั่วไหลของดินออกจากกระถาง


ทราย

ต้องเป็นทรายหยาบน้ำจืด นำมาผสมกับดินปลูกบอนไซ ช่วยลดการจับตัวของดินและช่วยให้ดินระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น


บรรณานุกรม

วิเชษฐ ค้าสุวรรณ. (2541). ไม้แคระ (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพ ฯ: ปราณีเจริญบล็อกและการพิมพ์.