การเพาะเมล็ดสนดำญี่ปุ่น | Seeding Black Pine Japanese Bonsai

 เมล็ดสนดำญี่ปุ่นที่เพิ่งได้มา


รอให้เมล็ดสนแห้งโดยการผึ่งแดดไว้สัก 1 วัน
ข้อควรระวัง การที่เมล็ดโดนแสงแดดแรงเกินไป จะทำให้อัตราการงอกของเมล็ดต่ำลง

หลังจากที่เมล็ดแห้งแล้ว ก็ทำการแกะเมล็ดออกมา


 นำเมล็ดสนไปใส่ในน้ำเปล่า

 เมล็ดที่สมบูรณ์แข็งแรงดี จะมีน้ำหนักมาก
เมื่อน้ำหนักของเมล็ดมาก ทำให้เมล็ดจมน้ำ


 เตรียมดินทรายไว้สำหรับปลูกเมล็ดสนดำ
ทำการเจาะรูเล็กๆ เพื่อหย่อนเมล็ดสนลงไปในหลุม
รูควรห่างจากขอบกระบะทรายประมาณ 1 นิ้ว


 ทำการคีบเมล็ดสนลงในแต่ละหลุม
รดน้ำเป็นประจำ

 เมล็ดสนดำเริ่มงอกเป็นต้นกล้า


 เตรียมกระถางสำหรับปลูกต้นกล้าบอนไซน้อย

 ด้านล่างสุดจะเป็นกรวดหรือหินขนาดใหญ่(ใหญ่กว่าด้านบน)
เพื่อป้องกันไม่ให้ดินไหลออกทางรูระบายน้ำ

หากเป็นกระถางบอนไซขนาดใหญ่
การปิดรูทำได้โดยการใช้ตะแกรงลวด(เหมือนมุ้งลวด)
นำมาวางบนรูระบายน้ำ แล้วจึงนำกรวดขนาดเล็กโรยทับตะแกรง
แล้วจึงใส่ดินปลูกลงไป

 หลังจากปิดรูระบายน้ำด้วยหินแล้ว
ทำการเตรียมรูสำหรับปลูกต้นกล้าบอนไซ
โดยที่รูต้องมีขนาดใหญ่เพื่อรองรับทราย

 ต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ด

 ตัดรากแก้วออก

 นำไปแช่ในน้ำ

 เคลือบ horomone บริเวณรอยตัด

 นำต้นกล้ามาปลูก โดยนำทรายมาใส่บริเวณรอบๆด้วย ต้นกล้าสนดำญี่ปุ่น ซึ่งมีอายุได้ 1 ปี

 สนดำญี่ปุ่น(ฺBlack Pine) จากการเพาะเมล็ด อายุ 2 ปี

 ทำการใส่ลวดดัดตั้งแต่ยังเล็กๆ

 ต้นสนดำญี่ปุ่น(ฺBlack Pine)ที่มีอายุ 3 ปี ยังไม่ได้เด็ดใบออก

ต้นสนดำญี่ปุ่น(ฺBlack Pine)ที่มีอายุ 3 ปี เด็ดใบออกแล้วบรรณานุกรม

1. Dupuich. (2554). Seeding Black Pine. ค้นข้อมูล วันที่ 9 ธันวาคม 2557. จาก http://dupuich.smugmug.com/
2. วิเชษฐ ค้าสุวรรณ. (2541). ไม้แคระ (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพ ฯ: ปราณีเจริญบล็อกและการพิมพ์.