ทำไมบอนไซถึงตาย | Why My Bonsai Die

สาเหตุที่พบได้บ่อยที่ทำให้บอนไซตาย มีดังต่อไปนี้
  1. บอนไซถูกวางในที่ ๆ มีแสงแดดจัดหรือโดนลมโกรกตลอดเวลา
  2. ในขณะที่ทำการเปลี่ยนกระถาง มีการตัดราก กิ่งหรือใบมากเกินไป
  3. วิธีการให้ปุ๋ยไม่ถูกต้อง อาจใส่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป ทั้งนี้การใช้ปุ๋ยขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์ของต้นไม้ชนิดนั้น ๆ
  4. ใช้ยาป้องกันโรคและแมลงไม่ถูกต้องตามหลักการ อาจใช้ผสมยามากเกินขนาด หรืออาจฉีดพ่นยาบ่อยเกินความจำเป็น
  5. การใช้ลวดดัดไม่ถูกหลักการ คือ ฝืนต้นไม้มากเกินไป บังคับกิ่งให้โค้งงอมากเกินควร
  6. ไม่เปลี่ยนกระถางเลย บอนไซทั่วไปควรเปลี่ยนกระถางหรือเปลี่ยนดินทุก ๆ 2-4 ปี ขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์ไม้
  7. เกิดผลมากเกินไปจนทำให้บอนไซขาดสารอาหาร
  8. โรคและแมลงของบอนไซ
  9. โดนกระทบกระเทือนแรงเกินไป
ความเสียหายที่เกิดจากเพลี้ยไฟ


บรรณานุกรม

วิเชษฐ ค้าสุวรรณ. (2541). ไม้แคระ (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพ ฯ: ปราณีเจริญบล็อกและการพิมพ์.