บอนไซเบาบับ | Baobab Bonsai Tree


เบาบับ Baobab เป็นชื่อของสกุลต้นไม้ (Adansonia) ซึ่งมีทั้งหมด 8 สายพันธุ์ โดยที่ 6 สายพันธุ์จะอยู่ในมาดากัสการ์ซึ่งเป็นแผ่นดินใหญ่ในทวีปแอฟริกา อีกสายพันธุ์หนึ่งอยู่ในออสเตรเลีย เบาบับเป็นต้นไม้ประจำชาติของมาดากัสการ์

ต้นบับเบามีชื่อเรียกมากมาย เช่น ต้นไม้ขวด ต้นไม้แห่งชีวิต ฯลฯ ต้นไม้สกุลนี้สูง 5-30 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้นยาวถึง 7-11 เมตร ลำต้นของมันสามารถกักเก็บน้ำได้ถึง 120,000 ลิตร ซึ่งใช้เป็นแหล่ง

สำหรับประเทศไทยเองก็มีต้นเบาบับเช่นเดียวกัน โดยเป็นสายพันธุ์ Adansonia  digitata L. และ Adansonia za Baill ซึ่งปลูกไว้ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีชื่อเรียกเป็นภาษาไทยว่า "ต้นมหาสมบัติ"บรรณานุกรม

2. วิเชษฐ ค้าสุวรรณ. (2541). ไม้แคระ (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพ ฯ: ปราณีเจริญบล็อกและการพิมพ์.
1. Walter Pall. (2557). Oriental hornbeam #48. ค้นข้อมูล วันที่ มกราคม 2558. จาก http://walter-pall-bonsai.blogspot.com/2014/12/oriental-hornbeam-48.html
2. Wikipedia. (2557). Carpinus orientalis. ค้นข้อมูล วันที่ มกราคม 2558. จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Carpinus_orientalis