บอนไซสวนสน | Cembra pine forest Bonsai

บอนไซสน

ต้นสน Cembra เป็นหนึ่งในกลุ่มของสนขาว มันเหมือนสนอื่น ๆ คือใบมีลักษณะเหมือนเข็ม ยาวประมาณ 5-9 เซนติเมตร

ต้นสน Cembra ที่เกิดตามธรรมชาติ


บรรณานุกรม

1. Walter Pall. (2557). Cembra pine forest.
2. Wikipedia. (2557). Pinus cembra. ค้นข้อมูล วันที่ 26  มกราคม 2558. จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Pinus_cembra