บอนไซเมเปิล | Japanese Maple Bonsai Tree

ต้นเมเปิลใบหลายแฉก
ต้นเมเปิล
เนื่องจากเมเปิลมียีนที่ไม่ค่อยแน่นอน มันจึงมีหลากหลายรูปแบบมาก จำนวนแฉกของใบเมเปิลมีตั้งแต่ 3 แฉก และอาจมีมากถึง 13 แฉก

ต้นเมเปิล ใบ 5 แฉก