ระหว่าง Species กับ Genus

ส่วนตัวผมมีปัญหาด้านการจำ แล้วการใช้การแปลในเน็ตก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่ เช่นจะแปลคำว่า Genus มันก็จะแปลว่า ประภท ชนิด จำพวก สกุล ... นั้นไง มันแยกไม่ออกระหว่าง Genus กับ Species        

บทความนี้เป็นการเตือนผู้เขียนบทความให้เขียนผิดให้น้อยที่สุดเท่านั้น

Kingdom    อาณาจักร
Division      หมวด
unranked     unranked
Order           อันดับ
Family         วงศ์
Subfamily    วงศ์ย่อย
Tribe             เผ่า
Subtribe        เผ่าย่อย
Genus            สกุล
Species          ชนิด / สายพันธุ์

บรรณานุกรม

Wikipedia.