รวมบอนไซโชฮิน (ปี 2008) | Shohin Bonsai

acer_buergerianum

acer_buergerianum

acer_palmatum

acer_palmatum

calliandra

chaenomeles_japonica

chinese_elm

cinquefoil_potentilla_fruticosa

crataegus

crataegus_laevigata

ilex_serrata

juniperus_procumbens_nana

lonicera_nitida

lugustum_ovalifolium

mugo

parthenocissus_tricuspidata

salix

ulmus_parvifolia

zelkova


บรรณานุกรม

1. artofbonsai. (2008). Shohin Entries. ค้นข้อมูล วันที่ เมษายน 2558. จาก http://www.artofbonsai.org/
2. โชฮิน VS มาเม จาก http://www.bonsai-thai.blogspot.com/2014/12/shohin-mame-and-bonsai-trees.html