รวมบอนไซโชฮิน | Shohin Bonsai

โชฮิน (Shohin) หมายถึง "สิ่งเล็ก ๆ " ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มันมีขนาดเล็กกว่าบอนไซ มันไม่มีกฎระเบียบที่แน่นอนนัก แต่โดยทั่วไปต้นไม้ที่จะเรียกว่าโชฮินนั้นจะมีความสูงไม่เกิน 25 ซม. มีผู้เชี่ยวชาญระบุว่า การที่จะเรียกได้ว่า "โชฮิน" นั้น ต้นไม้จะต้องถือได้ในมือเดียว ซึ่งความสูงของต้นไม้นั้นไม่ได้มีความสำคัญมากนัก

andrew_buettner_privit

evaristo_izcoa_neea_buxifolia

jose_rivera_whristia_reigiosa

karim_alfaro_premna

 pall_chinese_elm

pedro_morales_neea_buxifolia

rodriguez_premna

valavanis_acer_palmatum

vasquez_ficus_subulata

ส่วนบอนไซที่ไม่เกิน 10 เซนติเมตร มักถูกเรียกว่า "มาเม" (Mame Bonsai) เป็นบอนไซที่สามารถวางบนฝ่ามือได้

บรรณานุกรม

1. artofbonsai. (2008). Shohin Entries. ค้นข้อมูล วันที่ เมษายน 2558. จาก http://www.artofbonsai.org/forum/viewtopic.php?f=77&t=2690
2. โชฮิน VS มาเม จาก http://www.bonsai-thai.blogspot.com/2014/12/shohin-mame-and-bonsai-trees.html