บอนไซสกุล Alder

สกุลนี้ (Alder) เป็นหนึ่งในสกุลที่นิยมนำมาปลูกเป็นบอนไซ ส่วนใหญ่เป็นไม้พุ่ม บางชนิดเป็นต้นไม้ใหญ่ สกุลนี้ประกอบด้วยพืชประมาณ 30 ชนิด

พืชส่วนใหญ่กระจายอยู่ทางตอนเหนือของเขตอบอุ่น มีไม่กี่สายพันธุ์ที่แพร่กระจายเข้ามาในอเมริกาและทางตอนเหนือของเทือกเขาแอนดี


Common Alder Alnus Glutinosa
Alder Nebari
Italian Alder
(www.ausbonsai.com)

บรรณานุกรม

Wikipedia. (2558). Alder. จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Alder
http://www.nibonsai.co.uk/gallery/members-trees/brian/