นำต้น Alnus Cordata – Italian Alder มาทำเป็นบอนไซ

ต้นไม้ที่นำมาทำบอนไซ
มีความสูงถึง 2 เมตร
ในปี ค.ศ. 2008 ต้นไม้ต้นนี้จะถูกตัดลงเพื่อนำไปทำเป็นฟืน ผมจึงได้ขุดมันและถ่ายรูปเก็บไว้ อย่างไรก็ตามต้นไม้ในภาพอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากมีสภาพภัยแล้ง

ก่อนที่จะขุดต้นนี้ มันมีความสูง 5 เมตร ซึ่งยากต่อการเคลื่อนย้าย จึงทำการตัดลงเหลือ 2 เมตร จากนั้นนำมาดูแลเป็นเวลา 2 ปีจึงมีสภาพสมบูรณ์

ในปี ค.ศ. 2010 ต้นไม้มีสุขภาพแข็งแรงดีแล้ว จึงจะเริ่มทำให้เป็นบอนไซ ทำการตัดกิ่งที่ไม่จำเป็นออก

ต้น Italian Alder
ต้น Italian Alderภาพด้านบนถ่ายในเดือนมาราคม 2013 เป็นช่วงที่บอนไซมีใบเต็มต้น
ภาพด้านบนถ่ายปลายฤดูร้อน ปี 2014 เป็นช่วงที่บอนไซมีใบเต็มต้น


บรรณานุกรม

AUS Bonsai. (2557). Italian Alder. จาก www.ausbonsai.com